ANBI gegevens

Algemene gegevens

Naam Instelling: Stichting Milieu Educatie Centrum (MEC) Oegstgeest

Adres en contactgegevens:
Secretariaat: Ida Gerhardtlaan 3, 2343 DA Oegstgeest
E-mailadres: secretaris@mecoegstgeest.nl
Website: www.mecoegstgeest.nl
RSIN: 8149.48.820
KvK-nummer: 28106107

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Marjan van Meerloo
Secretaris: Jan Zanen
Penningmeester: Tom van der Meij
Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de Stichting Milieu Educatie Centrum Oegstgeest

Beleidsplan

De Stichting MEC heeft geen jaarlijks vastgesteld Beleidsplan. De activiteiten van de Stichting worden jaarlijks achteraf verantwoord in het Jaarverslag. Voor de basisscholen wordt het programma van lessen en excursies via de website van MEC Oegstgeest bekend gesteld.  Ook andere activiteiten en lesmaterialen zijn op de website opgenomen.

Beloningsbeleid

De Stichting MEC heeft geen mensen in loondienst. Er zijn ongeveer 35 vrijwilligers actief voor de Stichting. Geen van de bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangt een vergoeding, dan wel vacatiegeld voor verrichte werkzaamheden ten behoeve van de stichting. Vrijwilligers ontvangen 5 euro per les of excursie als onkostenvergoeding. Daarnaast ontvangen zij een eenvoudige kerstattentie en wordt eens per jaar een (studie)uitje aangeboden.

Doel van de stichting

Het vergroten van natuur- en milieubewustwording van burgers van Oegstgeest en het leveren van een actieve bijdrage aan een duurzame gemeente. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In de jaarverslagen worden de activiteiten van de Stichting MEC beschreven. Ze rapporteren over een actieve organisatie, waarbinnen ongeveer 35 vrijwilligers voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten zorgen.

De activiteiten zijn:

  • Het NME-programma voor 10 basisscholen, bestaande uit verschillende onderwerpen, met binnen- en buitenactiviteiten. In totaal circa 80-100 lessen en excursies. Voorts gebruiken de scholen lespakketten en leskisten.
  • Maandelijkse wandel- of fietsexcursie door (natuur)gebieden in en rondom Oegstgeest. Daarnaast worden excursies op verzoek uitgevoerd en is onder andere meegedaan aan Nacht van de Nacht.
  • Het realiseren en onderhouden van een Kruidenpluktuin. Door het MEC is in samenspraak met de gemeente Oegstgeest een Kruidenpluktuin gerealiseerd. In deze tuin mogen de inwoners van Oegstgeest kruiden plukken. Vrijwilligers van het MEC onderhouden het terrein.
  • Incidentele activiteiten: Dit waren bijvoorbeeld het uitgeven van de Oegstgeester Ommetjeskaart, het organiseren van een fotowedstrijd over natuur in Oegstgeest.
  • Het gebruik en beheer van het gebouwtje van de IJsvereniging Oegstgeest aan de Oegstgeesterweg. Dit gebouwtje wordt door het MEC gehuurd. In dit gebouw worden enkele lessen gegeven. Daarnaast is het gebouw het contactpunt voor de Stichting, wordt het aan enkele andere natuurorganisaties onderverhuurd. Ook de buitenruimte wordt voor verschillende activiteiten gebruikt.

Financiële verantwoording

De Stichting MEC heeft een begroting van circa € 9.000 per kalenderjaar.
In de inkomsten wordt voorzien door een subsidie van de gemeente Oegstgeest. Verder zijn er donateurs (€ 1000) en beperkte overige inkomsten.

De uitgaven zijn nodig voor het lesmateriaal dat voor de lessen en excursies vereist is (€ 1000), voor de huur, verzekering en inventaris van het gebouw (€ 3400), voor de ondersteuning van vrijwilligers (€ 2600) en voor bestuurskosten en de website (€ 350). De laatste jaren is er telkens een gering positief saldo. De jaarverslagen geven meer informatie over inkomsten en uitgaven.