Stichting Milieu Educatie Centrum Oegstgeest

In de zomer van 2005 is de Stichting Milieu Educatie Centrum Oegstgeest (MEC) opgericht door leden van de initiatiefgroep ‘boerderij Zwetsloot’. De statuten zijn op 17 juni 2005 notarieel vastgelegd.

De initiatiefgroep streefde ernaar op het terrein van deze boerderij in de Klaas Hennepoelpolder een centrum te realiseren met ruimte voor natuur- en milieueducatie, zorgplekken voor mensen met een handicap, ruimte voor kunstenaars etc. Met het natuur- en milieu educatiecentrum op deze locatie wilde de stichting MEC vooral tegemoet komen aan de behoefte van bewoners van de naastgelegen milieuvriendelijke nieuwbouwwijk Poelgeest. Uiteindelijk werd dit plan geschrapt omdat de de gemeente Oegstgeest haar medewerking terugtrok vanwege grote financiële verliezen bij de ontwikkeling van de wijk vanaf 2008.

Toch ging het MEC van start met activiteiten voor de basisscholen van Oegstgeest, excursies voor een algemeen publiek enz. Vanaf 2011 huurt het MEC, behalve in de ijsperiodes, het gebouwtje van de IJsclub Oegstgeest aan de Oegstgeesterweg.

Doel

Het doel van het MEC is het vergroten van natuur- en milieubewustwording bij de inwoners van Oegstgeest en het leveren van een actieve bijdrage aan een duurzame gemeente.
Het MEC Oegstgeest wil dit doen door kennis van en inzicht in natuur en milieu bij de bevolking te vergroten, in het bijzonder bij de jeugd. Dit doen we door activiteiten op het terrein van natuur en milieu op te zetten en uit te voeren. Dat zijn schoollessen, excursies, tentoonstellingen, lezingen en andere projecten.

Gedragscode

Om actief te zijn binnen het MEC dient iedere vrijwilliger een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) te overleggen.  Teneinde een open, transparante en veilige omgeving  voor deelnemers aan MEC activiteiten en vrijwilligers te waarborgen, ondertekent iedere vrijwilliger daarnaast eenmaal per vijf jaar de gedragscode. Het bestuur heeft een vertrouwenspersoon aangesteld die toeziet op de naleving van deze gedragscode en die vertrouwelijk benaderd kan worden. (vertrouwenscontactpersoon@mecoegstgeest.nl).  De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en aanspreekbaar voor al die zaken die men niet rechtstreeks met de betrokkene zelf of met het bestuur wil bespreken.

Samenwerking

Alle actitiviteiten, ook de bestuurlijke en administratieve, worden uitgevoerd door vrijwilligers. Om op de lange termijn het MEC in stand te kunnen houden en de natuur- en milieu-educatie zo effectief mogelijk vorm te geven wordt samengewerkt met diverse andere instellingen. De belangrijkste daarvan is IVN natuureducatie, Regio Leiden. Veel MEC vrijwilligers zijn lid van IVN en daar opgeleid als natuurgids. IVN en ook KNNV (Vereniging voor Veldbiologie) Leiden en de Imkervereniging Oegstgeest zijn onderhuurder van het IJsclubgebouwtje, dat door MEC Oegstgeest wordt gehuurd. Andere organisaties waarmee wordt samengewerkt zijn NME Centra Leiden en Leiderdorp, Stichting Evenementen Oegstgeest, De GroenAdviesCommissie Oegstgeest, Stichting Vrij Groen, Hoogheemraadschap van Rijnland, Milieudienst West-Holland enz.

Financiën

De Stichting Milieu Educatie Centrum Oegstgeest is financieel afhankelijk van giften, donaties, subsidies en opbrengsten uit gesponsorde projecten. De stichting werkt geheel met onbetaalde vrijwilligers. Verreweg de belangrijkste financier is de gemeente Oegstgeest. Vanaf 2017 betaalt de gemeente ook een vergoeding voor de lessen en excursies voor het basisonderwijs direct aan het MEC. Eerder betaalden de scholen per les of excursie een bedrag van 50 euro, dat zij meestal bij de gemeente konden declareren. De grootste uitgavenpost is de huur van het IJsclubgebouw. Details zijn te vinden in de jaarverslagen.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Stort dan uw bijdrage op  NL50 INGB 0004 6833 47 t.n.v. Stichting MEC Oegstgeest. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar.